Nearshoring Software Development - IT Offshoring Company - CSHARK

Fundusze Europejskie

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim.

CSHARK sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 • Cel projektu:

  Rozwój firmy na rynku kanadyjskim, w ciągu najbliższych kilku lat.

 • Planowane efekty:

  Sprzedaż usług na wybranym rynku, pozyskanie kontraktów handlowych.

 • Wartość projektu:

  200 000 PLN

European funds

Company development on the Canadian market.

CSHARK sp. z o.o. participates in the Polish Technological Bridges Project (Polskie Mosty Technologiczne – PMT) co-financed from the European Regional Development Fund, under Priority Axis III Innovation support in enterprises, Operation number: 3.3. Promotion support and internationalization of innovative enterprises of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020. PMT will be implemented in 2018-2023.

 • Project goal:

  The company's development on the Canadian market over the next few years.

 • Planned effects:

  Sales of services on a selected market, acquisition of commercial contracts.

 • The value of the project:

  200,000 PLN