Fundusze Europejskie

 

Rozwój firmy na rynku kanadyjskim.

CSHARK sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

CEL PROJEKTU:
Rozwój firmy na rynku kanadyjskim, w ciągu najbliższych kilku lat.

PLANOWANE EFEKTY:
Sprzedaż usług na wybranym rynku, pozyskanie kontraktów handlowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
200 000 PLN

European funds

Company development on the Canadian market.

CSHARK sp. z o.o. participates in the Polish Technological Bridges Project (Polskie Mosty Technologiczne – PMT) co-financed from the European Regional Development Fund, under Priority Axis III Innovation support in enterprises, Operation number: 3.3. Promotion support and internationalization of innovative enterprises of the Intelligent Development Operational Program 2014-2020. PMT will be implemented in 2018-2023.

PROJECT GOAL:
The company's development on the Canadian market over the next few years.

PLANNED EFFECTS:
Sales of services on a selected market, acquisition of commercial contracts.

THE VALUE OF THE PROJECT:
200,000 PLN

Feel free to contact us

Hi there! My name is
Please, contact me at the business email address:
or call me:
I would like to talk about my project: